Larsen Jorgen, fost administrator la SC Vorone] Furniture SRL va trebui s\ suporte din averea proprie datoriile c\tre fo[tii parteneri de afaceri, `n sum\ de 7,8 miliarde de lei vechi n pe l=ng\ acesta, `mpotriva altor patroni autohtoni s-a decis de c\tre Tribunal atragerea r\spunderii materiale, dup\ ce firmele pe care le-au administrat au intrat `n faliment indus

Solu]iile privind antrenarea r\spunderii materiale a fo[tilor patroni de firm\ care au condus deliberat societ\]ile comerciale spre faliment cu g=ndul c\ astfel vor sc\pa de presiunea venit\ dinspre creditori se `nmul]esc pe zi ce trece la Sec]ia Civil\ a Tribunalului Suceava, care a preluat, de la sf=r[itul anului trecut, judecarea dosarelor de insolven]\.
Acum c=teva zile relatam despre “investitori” italieni care sunt acum c\uta]i s\ `[i pl\teasc\ datoriile f\cute `n Suceava. Acum este r=ndul altora, mai serio[i. Se [tie c\ ]\rile nordice se laud\ peste tot cu corectitudinea cet\]enilor s\i. Un contraexemplu `l constituie `ns\ un cet\]ean din Danemarca, ce nu s-a comportat, conform aprecierii instan]ei jude]ene corect cu partenerii s\i de afaceri. Printre fo[tii administratori de firme intrate `n faliment care vor trebui s\ pl\teasc\ din averea proprie costurile falimentului societ\]ilor comerciale pe care le-au condus se num\r\ [i un investitor danez, care a condus spre faliment SC Vorone] Furniture SRL din Gura Humorului. Astfel, s\pt\m=na trecut\, Tribunalul Suceava a admis cererea de antrenare a r\spunderii materiale `mpotriva lui Larsen Jorgen, cu domiciliul în localitatea Frejasvej, DK – 6000 Kolding nr. 30, Danemarca. Instan]a `l oblig\ pe fostul administrator al SC Vorone] Furniture SRL, cu sediul în Ora[ul Gura Humorului, bulevardul Bucovina nr. 107, s\ suporte din averea proprie pasivul firmei pân\ la concuren]a sumei de 780.580 lei (7,8 miliarde de lei vechi). Sumele astfel recuperate vor intra în averea firmei [i vor acoperi datoriile acesteia, conform tabelului definitiv consolidat al creditorilor. Se precizeaz\ c\ executarea silit\ împotriva fo[tilor administratori se efectueaz\ de executorul judec\toresc, conform Codului de procedur\ civil\. Dup\ închiderea procedurii falimentului, sumele rezultate din executarea silit\ vor fi repartizate de c\tre executorul judec\toresc în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, în temeiul tabelului definitiv consolidat de crean]e, pus la dispozi]ia sa de lichidator. Sentin]a pronun]at\ este definitiv\ [i executorie dar poate fi atacat\ cu recurs.

N patroni autohtoni, afla]i `n aceea[i situa]ie

Tribunalul a admis de asemenea cererea de antrenare a r\spunderii materiale a so]ilor Paraschiva [i Vasile Sincariu, din Vadu Negrilesei, comuna Stulpicani care trebuie s\ suporte `n solidar suma de 12.096 lei, `n calitate de fo[ti administratori ai SC SINCARIU SERV- TRANS SRL Vadu Negrilesei. Nu au sc\pat de instan]\ nici al]i fo[ti administratori, printre care Carmen B\l]ei, din Bilca, `n calitatea de]inut\ anterior de administrator al SC SAN Electric SRL este obligat\ s\ pl\teasc\ din averea proprie 256.511 lei (2,56 milioane de lei vechi) `n vreme ce Vicol Mircea, fost patron la MOVIPAN SRL va trebui s\ achite din propriul buget suma de 124.550 lei (1,24 miliarde de lei vechi). Ani[oara [i Ioan {orodoc au r\mas buni de plat\ ca fo[ti administratori ai SC Orientus Shoes SRL cu 255 de milioane de lei vechi. Daniel Ursache [i Alexandru Moceanu de la Rumin International SRL Vatra Dornei vor trebui s\ pl\teasc\ 579 de milioane de lei vechi iar Ioan Sorin Pascari va trebui s\ scoat\ din propria vistierie `n contul atragerii r\spunderii materiale a d=nsului ca fost administrator de firm\ suma de 1,75 miliarde de lei vechi (175.144 lei noi) pentru faptul c\ a `mpins `nspre faliment SC ELTEAM SRL Vatra Dornei.

N cum se ajunge la atragerea r\spunderii materiale a patronilor care [i-au falimentat deliberat firmele

Obiectiv de Suceava a ar\tat cu pu]ine zile `n urm\ cum zeci, poate sute de miliarde de lei vechi sunt imputate de c\tre firmele de lichidare [i de c\tre creditori administratorilor societ\]ilor comerciale care au dus la la pr\bu[ire afacerile pe care le gestionau iar dup\ ce au ajuns `n incapacitate de a-[i pl\ti datoriile angajate au cerut senin falimentul. Conform eviden]elelor Tribunalului Suceava, pe rolul acestei instan]e s-au `nregistrat pe parcursul anului trecut [i `nceputulul acestui an peste 250 de dosare care au ca obiect aplicarea articolului 138 din Legea 85/2006 privind procedura insolven]ei [i a falimentului firmelor.
Conform acestui articol, la alineatul 1, `n cazul `n care sunt identificate persoane c\rora le-ar fi imputabil\ apari]ia st\rii de insolven]\ a unui debitor (agent economic aflat `n aceast\ situa]ie, n.r.), la cererea administratorului judiciar sau lichidatorului, judec\torul sindic poate dispune ca o parte din pasivul debitorului persoan\ juridic\ ajuns `n stare de insolven]\, s\ fie suportat\ de membrii organelor de conducere [i/sau supraveghere din cadrul societ\]ii precum [i de orice alt\ persoan\ care a cauzat starea de insolven]\ a debitorului prin un a dintre urm\toarele fapte: au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice `n folosul propriu sau `n cel al unei alte persoane; au f\cut acte de comer] `n interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; au dispus, `n interes personal, continuarea unei activit\]i care ducea, `n mod v\dit, persoana juridic\ la `ncetarea de pl\]i; au ]inut o contabilitate fictiv\, au f\cut s\ dispar\ unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea `n conformitate cu legea; au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au m\rit `n mod fictiv pasivul acesteia; au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, `n scopul `nt=rzierii `ncet\rii de pl\]i; `n luna precedent\ `ncet\rii pl\]ilor, au pl\tit sau au dispus s\ se pl\teasc\ cu preferin]\ unui creditor, `n dauna celorlal]i creditori.
De re]inut c\ punerea `n practic\ a dispozi]iilor anterioare nu `nl\tur\ aplicarea legii penale pentru faptele ce constituie infrac]iuni.

Articol preluat de AICI

Comentati folosind contul Facebook

comments